Tuesday, 12 June 2018

世事難料, 咁嘅嘢竟然發生咗! 禽日川金竟能會面, 仲要……

禽日, 世界發生咗件全人類都唔會估到嘅大事, 就係…

川金會的一景!

No comments:

Post a Comment