Wednesday, 24 January 2018

人民政府執法人員瘋了,隨意向小販開槍!

大陸政府瘋了, 食環執法人員(港舊稱小販管理隊) 竟向小販亂咁開槍! 真冇人性!

長沙市天心區坡子街城管中隊埋沒人性, 向善良小販隨意開槍, 肆意破壞人民財產!

人權何在! 公理何在!

城管人員向小販火爐開水槍滅。

                    向違城管條例的熟食小販爐灶先用水槍撲息火源才作其他處理。

好似有的搞笑, 不過又係好辧法, 減低意外傷人機會。

違例阻街小販, 是很多國家,地方的最難搞, 基本上沒有"好"方法處理, 六十年代已故的葉錫恩先生(老安對佢的尊敬稱呼) 畢生為小販同情奔走,貝納祺大狀又係, 郤無辦法解决, 政府管也不成, (一般市民多同情所謂弱少一方的小販,不理他們的令城市秩序及衛生破壞。), 不管更不成, 試問如果毫無執法,大街小巷充斥小販, 你家門就被小販佔據, 你會如何?

或會說, 找個地方被他們做生意吧! 沒有用的, 香港政府多年多次用這方法, 最後都是失敗, 馬寶道小販市塲等等, 政府設立多處多次, 小販一句, 唔夠生意, 唔方便, 咁又出番大街小巷, 再打游擊, 奈佢地唔何!

老安對小販並不如很多人一樣,好同情佢地,  其實好多小販好鬼富貴, 有些幾霸道, 有些好無理, 老安最反感是收市時, 有些小販把賣剩蔬果哂爛丟棄都唔益人, 又唔收市前減價速銷, 還有很多不合理的事兒。

小販, 是永難解决的, 人民跟政府矛盾之最之一。

老安申報利益, 外父外母都是小販, 叔父亦是小販, 老安也曾做過賣花小販!

1 comment: