Thursday, 18 January 2018

難、難、難…老生常談。
人間實相
天下有二難,登天難,求人更難。
天下有二苦,黃連苦,貧窮更苦。
天下有二險,江湖險,人心更險。
人間有二薄,春冰薄,人情更薄。
知其難,守其苦,測其險,忍其薄,
則可以處世矣。
(「江湖險,人心更險」一語之出自孫奇逢。)嚴己寬人
人之論我也,與其能辯,不如能容;
人之侮我也,與其能防,不如能化。
攻人之惡,毋太嚴,要思其堪受;
教人之善,毋過高,當使其可從。
──選自《菜根譚》No comments:

Post a Comment