Tuesday, 5 June 2018

落花無言,人淡如菊。

玉壺買春,賞雨茅屋,坐中佳士,左右修竹,白雲初晴,幽鳥相逐,眠琴綠蔭,上有飛瀑。落花無言,人淡如菊,書之歲華,其曰可讀。

——唐代司空圖的《二十四詩品》中的《典雅》句1 comment: