Monday, 22 January 2018

萬物當春?

剛出爐的在臺灣省的中華民國政府向世人賀辭。

哈哈, 呵呵!

蔡統領有冇搞錯?

是否你內心想說真的話語?

(真係政治不正确咯,騎騎…高知低分又一代表作! 呵呵, 無言!)

No comments:

Post a Comment