Friday, 5 May 2017

往事不依稀, 胆粗粗拆菠蘿!!!

兩個儍仔拆詐彈,當年戇居當咗玩,
六七如今五十載,時光轉逝一聲嘆!

忽然記起這儍事嗎?

一九六七年至今五十年, 那個時候馬頭角道一號某港英政府日日有"詐"、"炸"彈, 報警報到煩,有一天,兩個儍仔基層公僕,一早又見門側有不明物體,又係"同胞勿近",兩條友仔,儍下儍下,睇見個不明物體,"淋別別",睇落唔多似系堅嘢,費事報寸,走去士多房挪兩頂頭盔,執枝竹,騰騰震兩兄弟走去拍個炸彈,一拍落去,冇眼睇………好在係詐彈!!!

五十年過去,諗返轉頭, 當年兩個公僕真係好simple and naive 同戇居!!!

1967年, 死難者五十多人,警員十多二十人以上及北角清華街兩姐弟, 傷者八百多人! 咁就五十
 年!

這個月是五月, 1967年動亂就是五月開始, 這是香港歷史!!!

1 comment: