Monday, 11 July 2016

呢次法國佬係"巴鐵盧"咯!!!

呢次法國佬係"巴鐵盧"咯!!!

一球飲恨!!!!

法國佬, 老鬼對佢冇乜好敢, 因為係好多好多年前在巴黎試過俾兩條友扲住搶刧, 另外, 在港數十年,每次有法國佬調過來, 都係俾佢地玩到嘔血, 做生意又係!

                                                                       波支嘰, 好嘢!

1 comment: