Tuesday, 11 November 2014

好多人叫佢做親愛的肥彭,原來佢鄉下仲係立立亂,都係佔乜緊,咁,佢又咁鬼得閒成日係香江事務說三道四,點解佢唔顧下自己鄉下嘅事先呢?

唔睇唔知,原嚟彭定康家鄉仲未攪掂,仲係鬦爭緊,兩派仲係你死我活,不過傳媒都冇乜興趣報導,,,,,咁!佢仲係度係香港事務,,,,,,,,

上面幅圖係 貝市佔乜佔物嘅障礙墻,當地時間2014年10月3日,北愛爾蘭貝爾法斯特,隔開天主教和新教社區的“和平牆”已經被加高到8米,以防止有人投擲石塊和爆炸物。

下圖係彭定康鄉下嘅人學香江果幾位人士嘅"英獅優先"塗鴉"!

圖片來自互聯網!

No comments:

Post a Comment