Sunday, 22 December 2013

雪後雨隨來,霧裡看海遇群雁,,,,一葉輕舟去,,,人隔萬重山,,,,,雪

雪雁群集,雪中㝷活
今日做冬,搵嘢食囉!
邊個係大佬呀? 
嘩!有料到! 
唔好執輸! 
鍾雲山首曲,,,吟盡楚江秋! 
某老外詩篇,,,,荒原
千里冰封,萬里雪飄,看,,,,, 
望盡人不見,唯有望郎心,,,,漁夫殉職紀念碑
咁大雨,雪都出海,梗係有,,,,,, 
話你唔聽,我又來....


今日做冬,都係唔開工咯  
攤抖吓! 
雪擁海灘不見人  
爭緊地盤!
唔夠切,走人
長征,,,過雪地的日子
定海神針!

1 comment:

  1. 風景這邊獨好。
    安哥大佬有眼福也。

    ReplyDelete