Tuesday, 17 September 2013

賀衆人中秋都能團圓快樂!

有遠遠遠方舊同事電郵給細佬賀中秋,有趣,因而公諸網友!

    記得我姐夫有本宋詞,我更想閱讀蘇東坡之名篇,就請他告知我此篇著名之宋詞!
    他寄了給我,我轉寄給老友。雖有時差之隔,我們亦可於此中秋佳節賞閱!

        蘇軾 (東坡) 丙辰中秋, 歡飲達旦, 大醉, 作此篇 “水調歌頭”!

明月幾時有?  把酒問青天. 不知天上宮闕. 今夕是何年.
我欲乘風歸去, 又恐瓊樓玉宇, 高處不勝寒, 起舞弄清影, 何似在人間!
轉朱閣, 低綺戶, 照無眠, 不應有恨, 何事長向別時圓?
人有悲歡離合, 月有陰晴圓缺, 此事古難全, 但願人長久, 千里共嬋

中秋節快樂
 1、李白家的月餅
 床前明月光,有餅沒包裝。
舉頭望明月。低頭聞餅香!

 2、杜甫家的月餅
細草微風岸,今年送禮多。
何物能擺闊?月餅最出色!

3、柳宗元家的月餅
無權鳥飛絕,沒錢人蹤滅。
品餅蓑笠翁,獨過中秋節!

4、蘇軾家的月餅
明月幾時有?舉餅問青天。
不知天上秋節快樂餅,能賣多少錢?

5、徐志摩家的月餅    
悄悄的我收了,正如你悄悄的送,
我揮一揮衣袖,來年你還送不送!

 6、瓊瑤家的月餅
我有一塊月餅,不知與誰能共?
多少秘密在其中,送餅之人能懂。
餅外情深義重,餅內目的重重。
迎來送往懼無蹤,徒留一簾幽夢!

提前祝所有活躍的 沉默的 熱情的 深沉的

玩酷的 耍賴的 在線的 隱身的 中秋快樂!


No comments:

Post a Comment